Satu Sha’ Berapa Gram?

💢💢💢💢💢💢💢💢 Bismillahirrahmanirrahim… Syaikh Wahbah Az Zuhaili Rahimahullah mengatakan, bahwa menurut Hanafiyah satu sha’ adalah 3800 gram (3,8 kg), sedangkan Malikiyah…